top of page

ועדת השיפוט

ועדת השיפוט של ה-HAClimathon מורכבת מאנשי מקצוע בכירים ומנוסים מתחומי הרשות המוניציפלית, האקדמיה והתעשייה
מר משה פדלון, ראש עיריית הרצליה
 
גב' מאיה כץ, סגנית ומ"מ ראש עיריית הרצליה, והממונה על תיק התחבורה
 
מר שלומי ליברמן, סמנכ"ל תפעול, Dell-EMC
גב' גלית כהן, סמנכ"ל בכירה לתכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
פרופ' יואב יאיר, דיקן ביה"ס לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן, הבינתחומי הרצליה
מר ניב ברקנר, מנהל אגף מוצרים וחדשנות, בזק
גב' מור עיני, מנהלת קהילה, EcoMotion
 
מר דניאל צוקר, מנהל תחליפי דלקים, משרד ראש הממשלה
bottom of page